Voorwaarden

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid.

1.1             De Vereniging: Gloria UC.
1.2             Verenigingslid: persoon die speelt en/of traint bij Gloria UC.
1.3             Het Bestuur: het bestuur van Gloria UC.
1.4             De Website: www.gloria-uc.nl.
1.5             Seizoen: periode van één jaar die aanvangt op 1 juli en loop tot en met 30 juni van het daaropvolgende
jaar.
1.6             Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder verenigingslid.

Artikel 2. Verenigingslidmaatschap

2.1             Alleen een natuurlijk persoon kan verenigingslid worden. Het verenigingslidmaatschap is
persoonsgebonden en kan derhalve niet worden overgedragen aan een derde.
2.2             De Vereniging behoudt zich het recht voor om aanvraag van een verenigingslidmaatschap te weigeren
alsmede om een lopend verenigingslidmaatschap te beëindigen.
2.3             Om verenigingslid te kunnen worden is een minimum leeftijd van 5 jaar vereist.
2.4             Aanmelden als verenigingslid is te allen tijde mogelijk en geldt (tenminste) voor het seizoen waarvoor
de aanmelding wordt gedaan. Aanmelding kan uitsluitend plaats­vinden door middel van het daarvoor
op De Website geplaatste aanmeldingsformulier.
2.5             Afmelding als verenigingslid is te allen tijde mogelijk, maar geldt altijd met ingang van het seizoen
volgend op het seizoen waarin de afmelding is gedaan. Afmelding kan uitsluitend plaatsvinden door
middel van het daarvoor op De Website geplaatste aanmeldingsformulier en moet desgevraagd kunnen
worden aangetoond door middel van de e-mail bevestiging die volgend op afmelding wordt verstrekt.
Zonder zo’n bevestiging geldt de afmelding niet.
2.6             In geval van afmelding dienen alle door De Vereniging aan het verenigingslid in bruikleen gegeven
kledingstukken en andere artikelen te worden ingeleverd, uiterlijk op 15 juni van het seizoen waarin de
afmelding is gedaan. Alle dan niet ingeleverde bruikleen artikelen worden tegen de kosten van
vervanging daarvan aan het verenigingslid in rekening gebracht. Inlevering moet kunnen worden
aangetoond door middel van een namens de Vereniging getekende schriftelijke verklaring van inname.
2.7             Indien afmelding niet tijdig (voor 1 juli van het betreffende seizoen) en correct (door middel van het
afmeldingsformulier op De Website, gevolgd door een e-mail bevestiging daarvan) plaatsvindt, wordt
het verenigingslidmaatschap verlengd met één seizoen en is de contributie voor dat nieuwe seizoen
volledig en onvoorwaardelijk verschuldigd, ongeacht of van de (speel- en trainings)rechten die behoren
bij het verenigingslidmaatschap gebruik wordt gemaakt.
2.8             Aan- en afmelding voor personen die op het moment van aan- of afmelding jonger zijn dan 18 jaar,
dient altijd te geschieden door een ouder, voogd of een anderszins wettelijk vertegenwoordiger.
2.9             Ieder verenigingslid wordt tevens verplicht lid van de KNVB (“bondslid”).
2.10           Een verenigingslid heeft stemrecht in een ledenvergadering, met dien verstande dat indien een
verenigingslid op het moment van zo’n ledenvergadering jonger is dan 18 jaar, het stemrecht door
een ouder, voogd of een anderszins wettelijk vertegenwoordiger dient te worden uitgeoefend.

Artikel 3. Ledenadministratie

3.1             De gegevens op aanmeldings-, wijzigings- en afmeldingsformulieren worden overgenomen in het
ledenbestand. Waar vereist ten behoeve van het bondslidmaatschap worden gegevens uit de
ledenadministratie doorgegeven aan de KNVB.
3.2             Persoonsgegevens worden conform de Algemene Verordening Gegevens­bescherming verwerkt.

Artikel 4. Contributie

4.1             Het Bestuur stelt per seizoen de contributie per contributieklasse vast.
4.2             Bij aanmelding tijdens een seizoen waarbij het verenigingslidmaatschap ingaat na 1 januari wordt
⅔ deel van de contributiebedragen als bedoeld in lid 1 van dit artikel in rekening gebracht. In alle
andere gevallen gelden de contributiebedragen voor een volledig seizoen.
4.3             Het Bestuur stelt per seizoen eventuele kortingen op de contributie vast, alsmede de voorwaarden
om voor zulke kortingen in aanmerking te komen.
4.4             Bij aanmelding tijdens een seizoen bestaan geen rechten op eventuele kortingen op contributie.
4.5             Afmelding tijdens een seizoen leidt nooit tot (recht op) restitutie of korting op contributie en
ontslaat evenmin van de verplichting tot het voldoen van eventueel nog niet aan De Vereniging
betaalde bedragen.

Artikel 5. KNVB boetes

5.1             De KNVB incasseert een aan een individueel verenigingslid opgelegde boete bij De Vereniging,
welke deze boete op haar beurt volledig zal doorbelasten.
5.2             De KNVB incasseert teamboetes bij De Vereniging. In geval van teamboetes zal de leiding van
het team daarvan op de hoogte worden gebracht. De teamleiding is vervolgens verantwoordelijk
voor communicatie hierover naar alle teamleden. Teamboetes worden gelijkelijk doorbelast aan
de verenigingsleden van dat team, tenzij de teamleiding tot een andere verdeling besluit.

Artikel 6. Vrijwilligerstaken

6.1             Aan het verenigingslidmaatschap zijn vrijwilligerstaken verbonden.
6.2             Indien door het verenigingslid geen door Het Bestuur als zodanig erkende vrijwilligerstaken worden
uitgevoerd, is het verrichten van bardiensten verplicht. Zulke bardiensten kunnen worden afgekocht
tegen een jaarlijks door Het Bestuur vast te stellen bedrag per dienst.

Artikel 7. Betaling

7.1             Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven vervaldatum.
7.2             Niet tijdige betaling leidt tot herinnering en daarna tot aanmaning.
7.3             Indien ook aanmaning niet leidt tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag, wordt de
vordering uit handen gegeven aan een incasso organisatie. De daarbij behorende rente, incassokosten
e.d. komen volledig voor rekening van het verenigingslid.
7.4             Niet (tijdige) betaling zal daarnaast leiden tot:
(a) schorsing voor training(en) en/of wedstrijd(en);
(b) inname van het KNVB spelerspas;
(c) royering als verenigingslid;
(d) bekendmaking bij de KNVB.
7.5             Het Bestuur kan van de in lid 3 en 4 van dit artikel opgenomen maatregelen en sancties afwijken indien
en voorzover er naar haar oordeel gegronde redenen zijn voor het betreffende verenigingslid om niet
(volledig) aan betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

Artikel 8. Overschrijving

Overschrijving naar een andere bij de KNVB aangesloten vereniging is pas mogelijk na vrijgave bij de KNVB door
de Vereniging.  Deze vrijgave zal niet eerder plaatsvinden dan nadat:

  • alle aan het verenigingslid in bruikleen gegeven kledingstukken en andere artikelen zijn ingeleverd, van welke inlevering desgevraagd bewijs moet worden geleverd door middel van een namens De Vereniging getekende schriftelijke verklaring van inname, én,
  • aan alle betalings­verplichtingen jegens De Vereniging is voldaan.

Artikel 9. Slotbepalingen

9.1             In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien is een besluit van Het Bestuur bindend.
9.2             Het Bestuur behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Gewijzigde
voorwaarden zullen worden geplaatst op De Website en gelden direct na plaatsing.