Gloria-UC Nieuws

Lees hier de laatste versie van het
Gloria-UC nieuws

Wilt u het Gloria-UC nieuws in de toekomst wekelijks via e-mail ontvangen dan kunt u zich hier aanmelden.

Voortgang Gloria-UC

Stand van zaken werkgroepen

Werkgroep Financiën

Alle werkgroepen zijn voortvarend van start gegaan met de uitwerking van de beheersmaatregelen en het optimaliseren en organiseren van structuur waar nodig en gewenst. De werkgroep Financiën heeft volgende week haar tweede bijeenkomst. Er is in de afgelopen weken een analyse gemaakt op de uitgaven en inkomsten om eventuele verspillingen verder terug te dringen. Daarnaast wordt er op basis van de kostengroepen een nieuw administratiesysteem ingericht met budgettering. Ik wil eenieder die zich bezighoudt met de organisatie van een evenement of activiteit vragen om zijn begroting of financieel overzicht aan te leveren aan de werkgroep. Dit kan per mail aan jacquelineleuris@gmail.com. Het is belangrijk dat je dit doet, omdat er anders geen budget ingevoerd wordt en er dus ook geen geld gereserveerd wordt voor je evenement, activiteit of benodigde materialen.

Werkgroep Evenementen en Toernooien

Ook deze werkgroep heeft inmiddels haar eerste bijeenkomst gehad. Belangrijke doelstelling voor deze werkgroep is het verder ontwikkelen van activiteiten. De werkgroep en de activiteitencommissie zijn gekoppeld en afgelopen week is er een mail uitgegaan naar de coördinatoren en personen die binnen Gloria-UC betrokken zijn bij de huidige evenementen om hun input en medewerking te krijgen voor de taak waar deze werkgroep voor staat. Er zijn verschillende leuke ideeën in ontwikkeling zoals een Panna toernooi, het weer in de benen krijgen van het ijsbaantje op de parkeerplaats in de winter tot het opzetten van een aantal toernooien. Met name de toernooien zorgt ervoor dat wij ook meer aansluiting gaan krijgen met andere verenigingen.

Vanuit deze werkgroep is ook contact gemaakt met de tennisvereniging TC Baarle op ons sportpark. Hiermee hebben wij een interessante afspraak weten te maken.

Alle actieve leden van Gloria-UC kunnen van 1 juli tot eind augustus voor een bedrag van slechts € 20,00 onbeperkt tennissen bij TC Baarle. Je kunt je hiervoor aanmelden bij arnoldtimmer@me.com. Mocht het tennissen je bevallen dan is er naast deze aanbieding ook de mogelijkheid om voor een zeer gereduceerd tarief een combi abonnement aan te gaan zodat je ook aangemeld wordt bij de KNLTB.

Wij willen onze leden de mogelijkheid bieden om ook in de zomer en wintersport door te kunnen sporten. Tennis is een goede aansluiting op voetbal en draagt bij aan bal coördinatie en snelheid. In de samenwerking met TC Baarle is ook gesproken over de mogelijkheid om voetvolley wedstrijden en/of toernooitjes te organiseren (leuk voor jeugdteams) of deze vorm als alternatieve training in te zetten.

Werkgroep Communicatie & ICT

Ook deze werkgroep heeft al de nodige stappen gemaakt. Zo is er een inventarisatie gemaakt van de aansluitingsmogelijkheden op het glasvezelnetwerk in Baarle. Voor een vereniging is ook een snel datanetwerk steeds meer van belang. Komende week is er duidelijkheid van twee aanbieders, Brabant Glas en KPN. Daarnaast is ten behoeve van de in te regelen bardiensten en andere vrijwiligerstaken de module Vrijwilligers van Sportlink aangeschaft. Deze module zal gebruikt worden om de verplichte bardiensten in te roosteren. Deze software maakt niet alleen een indelingsplanning, maar informeert de ingedeelde leden ook per email en verstuurt geautomatiseerd herinneringsmails. Dit maakt het voor planners een stuk makkelijker en de leden worden tijdig geinformeerd dat zij een bardienst te vervullen hebben.

Komende weken worden ook de voorbereidingen getroffen om de website te verhuizen naar een andere server zodat wij in een testomgeving de start kunnen maken met de opbouw van een nieuwe website voor Gloria-UC. In een volgende voortgangsupdate meer hierover.

Zoals u weet heeft het bestuur het besluit genomen om betalingen door middel van pin en contactloos betalen in te gaan voeren. Er worden twee pinapparaten aangeschaft. Een vast pinapparaat en een mobiele versie. De werkgroep Communicatie & ICT zullen in samenwerking met Christ Goos een bijdrage leveren aan de installatie van deze techniek.

Werkgroep Kantine & Vrijwilligers

Ook deze werkgroep is al op goed op koers. De structuur om te komen tot een barbezetting op basis van verplichte bardiensten uitgevoerd door onze leden is zo goed als rond. Jullie zullen binnenkort een brief ontvangen waarin de systematiek en de planning wordt uitgelegd. Komende week wordt de berekening van de bezetting op basis van het aantal uren dat de bar open is afgerond. Dan weten wij ook precies hoe groot de belasting voor de leden zal zijn in de vorm van 1 bardienst van 4 uur over het hele seizoen of moeten het er 2 worden om het gehele seizoen dekkend te maken. Wij streven ernaar om de belasting zo laag mogelijk te houden. Bardiensten mogen alleen gedraaid worden door personen ouder dan 18 jaar. Indien je 1 of meerdere kinderen hebt voetballen bij Gloria zal er maar 1 ouder worden ingedeeld in het rooster.

Er wordt voor de verplichte bardienst een protocol opgezet zodat je vooraf weet wat er van je wordt verwacht. Er is altijd per bardienst een barverantwoordelijke die de leiding heeft over de bar. Er zijn 6 personen die zich hiervoor beschikbaar hebben gesteld en zich ook gaan bezighouden met de gehele logistiek en organisatie van de kantine.

Werkgroep Beleid & Structuur

Ook deze werkgroep heeft komende week een bijeenkomst. De belangrijkste aandachtspunten voor deze werkgroep zijn:

- Organigrammen huidige organisatie -> mogelijkheden tot optimalisatie

- Jeugdbeleidsplan en koppeling seniorenbeleid

- Een “Hoe doen wij het bij Gloria-UC” boekje voor nieuwe leden

- Huishoudelijk reglement van de vereniging

- Bestuurssamenstelling opmaak ALV-november 2017

Nieuw bestuur

Met name het laatste punt van de werkgroep Beleid & Structuur is een belangrijk punt. Zoals jullie kunnen lezen wordt er hard gewerkt om de vereniging weer geoptimaliseerd en gestructureerd in de benen te krijgen. Maar er moet wel sturing aan de vereniging worden gegeven. Daarvoor is een goed functionerend bestuur met een goede structuur in de vereniging van groot belang. Zoals jullie weten zijn er al de nodige vacatures en voor de algemene ledenvergadering van aankomende november gaan daar nog eens een paar vacatures bijkomen, namelijk de functie van penningmeester en de functie van voorzitter.

Het is echt hoog noodzakelijk dat er mensen opstaan die mee willen helpen met sturing geven aan de vereniging. Een bestuur bestaande uit 7 of 9 personen zorgt er ook voor dat de belasting in tijd en werkzaamheden behapbaar blijven. Daarnaast staan wij open voor invulling op basis van deeltijdfuncties, voorbeeld hiervan zou het penningmeesterschap kunnen zijn waar door verschillende mensen specifieke werkzaamheden worden uitgevoerd zoals facturatie, boekingen, rapporten, etc.Een pleidooi dus om de verbeteringen en optimalisatie goed voort te kunnen zetten! We moeten het toch echt met elkaar doen!

Jeugdleden bestuur

Tijdens de jeugdleiders en trainersvergadering heb ik aangegeven dat het goed zou zijn indien de kinderen binnen onze verenigingen ook hun stem kunnen laten horen. Daarom willen wij een Jeugdleden bestuur opzetten waarin kinderen in de leeftijd van 11 tot en met 15 jaar zitting hebben. Zij kunnen dan samen met de Jeugdvoorzitter spreken over alle onderwerpen die ook op de agenda staan van het hoofdbestuur. Kinderen denken onbevooroordeeld en onbevangen over onderwerpen na en komen vaak met verrassende ideeën.

Werkgroep Sponsoring & PR

Afgelopen week is er een nieuwe werkgroep ontstaan. De werkgroep Sponsoring & PR. De kartrekker van deze werkgroep is Rob van Hoorn. Rob heeft jarenlange ervaring met sponsorwerving en heeft te kennen gegeven zijn ervaring en expertise graag in te willen zetten voor Gloria-UC. De huidige sponsorcommissie bestaande uit Roy Beerens, Paul van Wijnen, Tom van der Veeken en Jozef van Sas haken aan in deze werkgroep. Zoals de naam aangeeft gaat het hier ook om Public Relations, oftewel hoe uiten wij ons als vereniging naar de omgeving en welke middelen gebruiken wij hiervoor. Dat betekent dat ook nagedacht wordt over technieken hoe onze vereniging beter op de kaart te krijgen. Er wordt alles aan gedaan om ook deze werkgroep komende week op te starten.

Terugkoppeling commissievergadering Mens en Maatschappij

Gisteravond heeft het bestuur op uitnodiging van de commissie Mens en Maatschappij gebruik gemaakt van het spreekrecht. De reden om hier gehoor aan te geven was de discussie die een week geleden was ontstaan tijdens een eerdere raadsvergadering. Zoals jullie hebben kunnen lezen in Ons Weekblad werd ik als crisismanager benaderd door de verslaggever Frans Tuijtelaars van Ons Weekblad. Tijdens het spreekrecht is eigenlijk een korte samenvatting geven van het standpunt van Gloria-UC. Na het spreekrecht zijn er door de verschillende politieke partijen aanvullende vragen gesteld om vervolgens de discussie aan te gaan met de wethouder Jan van Cranenbroek. Laat duidelijk zijn dat wij als vereniging zelf verantwoordelijk zijn voor het op orde krijgen van onze financiën en structuur. Dat betekent dat wij binnenkort met de gemeente aan tafel gaan om te spreken over een afbetalingsregeling van onze schulden en de verdere betekenis van het ingenomen standpunt. De politiek is aan zet op andere aspecten. Voor de spreektekst klik hier.

De komende twee weken moet er veel gedaan worden om voor de vakantie de nodige zaken echt aan de rol te hebben, want anders komt de start van het komende seizoen in gevaar. Ik hoop dat er na het lezen van deze update wederom mensen zich aanmelden om een bijdrage te willen leveren aan de vernieuwing en optimalisatie van onze vereniging! Mail mij arnoldtimmer@me.com of bel me 0650 434414!Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur

Arnold Timmer
03 juli 2017