Gloria-UC Nieuws

Lees hier de laatste versie van het
Gloria-UC nieuws

Wilt u het Gloria-UC nieuws in de toekomst wekelijks via e-mail ontvangen dan kunt u zich hier aanmelden.

Voortgang Gloria-UC

Beste leden van Gloria-UC,

Vaststelling Stuurgroep

Tijdens de laatste mailing zijn jullie geïnformeerd over uitkomst van de follow-up van de droomsessie. In deze mail hebben wij een overzicht gegeven van de namen van de stuurgroepleden en de werkgroepen die gaan worden gevormd. Op woensdag 7 juni is de eerste Stuurgroepvergadering geweest en is Jeroen Timmermans gekozen als voorzitter van de Stuurgroep. Zoals eerder aangegeven gaat de Stuurgroep de aangekondigde financiële bezuinigingsmaatregelen uitwerken om zo weer te komen tot een financieel gezonde vereniging. Maar financien is maar een klein deel van het probleem. Het gaat ook om cultuur en de noodzaak om als leden van de vereniging weer te verenigen. Samen de schouders eronder en samen de vereniging maken en de vereniging zijn.

De Stuurgroepleden zijn de kartrekkers van de werkgroepen die in de vorige mailing zijn beschreven. Hieronder nog even kort samengevat:

Werkgroep Financiën

Aandachtsgebied: Nieuwe begrotingssystematiek op basis van budgettering, cashflow monitoring en maandelijkse winst-/verliesrekening inzicht.

Kartrekker: Jacqueline Leuris
Werkgroepleden: Frank van Rossum | Marly Meyvis | Mieke Antens | Ton Smeekens | Roland de Hoon


Werkgroep Evenementen en Toernooien

Aandachtsgebied: het ontwikkelen van minimaal 4 toernooien per jaar en diverse evenementen op basis van winstgevendheid.

Kartrekker: Niels van Rooij
Werkgroepleden: Guillaume Muller | Michel Rossi | 4 vacatures: graag aanmeldingen!Werkgroep Communicatie & ICT

Aandachtsgebied: Het opzetten van een nieuwe website en verbetering van social media, updaten hardware en functionaliteiten. Het opzetten van een gerichte verenigingscommunicatie intern (inclusief communicatie tussen bestuur, commissies en leden) en extern.

Kartrekker: Paco Nooijens
Werkgroepleden: Charlotte Michielsen (opzet) | Christian Otter | Eric Slockers | Eddy v.d. Berg (huidige website) | 3 vacatures: graag aanmeldingen!Werkgroep Kantine & Vrijwilligers

Aandachtsgebied: Opzetten bar- en keukendienst, het inregelen van het wassen van tenues per team en het inzetten van vrijwilligers op vacatures en taken binnen de vereniging.

Kartrekker: Arthur Louer / Arnold Timmer / Christ Goos / Jozef van Sas
Werkgroepleden: 6 vacatures: graag aanmeldingen!Werkgroep Beleid & Structuur

Aandachtsgebied: Het up to date maken van beleid en structuur en de interne organisatie en overleggen tussen bestuur, coördinatoren en commissies.

Kartrekker: Narinder Tahloe
Werkgroepleden: Walter Leuris | Frans Tuijtelaars | Jeroen Timmermans | Arnold Timmer | Roland Peij

Stand van zaken

Na de Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) van 15 mei heeft het bestuur op 16 mei een bijeenkomst gehad bij de gemeente. Tijdens deze bijeenkomst wilde de gemeente een indruk hebben van de financiële effecten van de maatregelen die op de BALV door de leden waren goedgekeurd. Wij hebben een eerste indruk gebaseerd op de conceptbegroting diezelfde avond met de gemeente gedeeld. Naar aanleiding van deze bijeenkomst, de cijfers en de presentatie gehouden op de BALV hebben wij op 31 mei jl. van de gemeente wat vragen en opmerkingen ontvangen. Deze vragen en opmerkingen zijn op 8 juni schriftelijk beantwoord. Zoals jullie weten ben ik door het bestuur aangesteld als crisismanager. Crisismanagement is niet alleen een kwestie van “ingrijpen, knopen doorhakken, forceren en weer doorgaan”. Het managen van de crisissituatie vraagt om sturing en daadkracht, maar dan wel gecombineerd met het zo veel mogelijk mobiliseren, enthousiasmeren en motiveren van alle betrokkenen. De mate van succes is dan ook afhankelijk van de betrokkenheid van de leden van de vereniging en de daadkracht van het bestuur.

Tijdens de BALV heb ik u aan de hand van de financiële voorgeschiedenis van Gloria-UC en de verslaglegging van de fusiebesprekingen meegenomen in mijn analyse van de situatie. Ik ben nog steeds van mening dat wanneer er in samenspraak tussen de verenigingen en de gemeente toentertijd externe onafhankelijke expertise was ingeroepen de “no show” indicatoren die in de besprekingen aan de orde zijn geweest, en verwoord in de diverse fusieverslagen, reden zouden zijn geweest om niet verder te gaan op de ingeslagen weg. Dat uiteindelijk alle betrokken partijen toch doorgezet hebben op deze ingeslagen weg heeft te maken met de belangen die voor iedere betrokken partij aanwezig was en uiteraard de context waarin dit proces zich heeft voltrokken.

Als crisismanager ben ik mij bewust dat er veel verhalen en roddels de ronde doen over mogelijke voorstellen en standpunten. Voor mij als crisismanager blijft het reduceren van kosten mijn belangrijkste focuspunt. Voor mij betekent dit dat de huidige situatie van de vereniging dient te worden beschouwd langs de meetlat van bestaande normen en kaders. Een belangrijke norm is die van het NOC/NSF waar de omvang van de vereniging in relatie tot het aantal teams aangeeft hoeveel speelvelden en kleedkamers er nodig zijn. Op basis van dergelijke berekeningen kunnen wij een rechtvaardiging vinden voor de exploitatiekosten en huisvestingskosten. Dit betekent heel concreet dat wij ruim voldoende passen binnen de huidige locatie met het aantal velden en het aantal kleedkamers. Net als bij iedere vereniging is een goede planning met een doordachte afstemming van speel- en trainingstijden daarbij randvoorwaardelijk. De ervaring van het afgelopen jaar heeft ons geleerd dat de bezetting van twee locaties leidt tot suboptimalisatie. Twee locaties betekent twee bezettingen vrijwilligers voor bar en ondersteuning, maar ook voor schoonmaak en onderhoud. En door dit in een roulatieschema te doen ontstaat er ook suboptimalisatie voor het thema leefbaarheid van Ulicoten. Het ene weekend zijn er op zaterdag wat voetbalwedstrijden en een redelijk volle parkeerplaats, zondag niks en het weekend daarop staat Baarle ingeroosterd. Niet handig, niet wenselijk en te kostbaar.

Een gerucht dat de ronde doet is dat het bestuur van Gloria-UC een veld ter beschikking zou willen stellen om om te bouwen tot een kunstgrasveld met verlichting voor HC Baarle. In november 2016 hebben wij jullie als leden hiertoe een drietal voorstellen voorgelegd. Er is door de leden unaniem besloten dat dit geen optie was. Er waren twee redenen waarom er niet werd ingestemd: ten eerste: V.V. Gloria-UC wil een grasveldvereniging zijn en blijven, ten tweede: er is een slechts een aantal jaren geleden veel geld geïnvesteerd (€ 140.000) in het extra veld en de extra accommodatie (€ 186.500). Dit gerucht wil ik dan ook hierbij de kop indrukken, de vereniging heeft op democratische wijze haar standpunt kenbaar gemaakt.

Een mogelijkheid die niet de ronde doet is het ter beschikking stellen van sportpark De Bremer aan HC Baarle. Dat is vreemd, want HC Baarle geeft aan dat zij een regionale invulling willen geven aan deze snelstgroeiende sport. Hockey Club Baarle is dé hockeyclub voor jong en oud voor de regio Baarle-Nassau/Hertog, Alphen, Weelde, Chaam, Poppel, en omgeving. Een gezonde sportvereniging met grote ambities die nu op ruim 100 leden zit. En dat aantal zou weleens heel rap kunnen gaan groeien indien zij een eigen plek hebben met gecertificeerde hockeyvelden. Een vereniging waar expansie onderdeel is van de groeiambitie. Dat betekent dat hier ook een locatie bij moet passen die deze groeiambitie in de tijd kan ondersteunen Sportpark De Bremer is de locatie in de regio waar deze ambitie kan volgroeien en waarmee de leefbaarheid van Ulicoten zeer gebaat is. De infrastructuur van het sportpark is ruim 25-30 jaar oud. De verlichtingsinstallatie kent nog gloeilampen van kapitaalvernietiging is dan ook geen enkele sprake. Daarnaast staat er al een sportaccommodatie van goede kwaliteit.

Waarom is deze optie niet onderdeel van het verhalen en geruchtencircuit?

Om weer terug te komen op de huidige stand van zaken nog even iets over de werkgroepen. De werkgroepen zullen jullie, als lid van onze vereniging, gaan benaderen. Mijn verzoek is om hier open voor te staan! Er zal geen ongewenste belasting op jullie schouders worden gelegd. Meedenken en meehelpen, dat is wat de werkgroepleden nodig hebben! De werkgroepen hebben een deadline van 1 augustus 2017 om de maatregelen te hebben uitgewerkt en de implementatie ervan te starten.

Belactie

Zoals jullie weten was de eerste belactie een daverend succes! Onderstaand een foto van de cheque van € 500 die het team voor Gloria-UC in ontvangst mocht nemen. Een extra bonus omdat Gloria-UC in de top 7 van deelnemende verenigingen en clubs was geëindigd. Op 27 juni is er een tweede belactie. Neem contact op met Arthur Louer want we kunnen nog bellers gebruiken! (arthur.louer@kpnmail.nl of bel 0629594924).

Zodra er belanghebbend nieuws is over de voortgang zal ik jullie direct informeren!

Namens het bestuur van Gloria-UC

Arnold Timmer

crisismanager
12 juni 2017